Licytacje nieruchomości

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO; Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 14A

Km 1445.17 - Obwieszczenie o pierwszej licytacji (styczeń)

LICYTACJA: 13 STYCZNIA 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

LICYTACJA UDZIAŁÓW PO 1/2, WE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO; Dzierżoniów, ul. Brzegowa 81

ZMIANY W EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI! PRZESŁANKI WYZNACZENIA LICYTACJI I OKRESY KIEDY WYZNACZENIE LICYTACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE!

Art.  9521.  [Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika]

§ 1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.

§ 2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

§ 3. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości, o której mowa w § 1, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.

WYSZUKAJ LICYTACJĘ – strona internetowa Krajowej Rady Komorniczej