USTAWOWY ZAKAZ WYZNACZANIA TERMINÓW LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta informuje wszystkich zainteresowanych – także strony postępowań egzekucyjnych (dłużników i wierzycieli) – o zmianach w prawie regulującym możliwość wyznaczania terminów licytacji nieruchomości służących potrzebom mieszkaniowym dłużnika i jego rodziny. Po pierwsze, ustawodawca określił, iż licytacja nieruchomości dłużnika możliwa jest po spełnieniu przesłanki kwotowej tj. wysokość zadłużenia wobec wierzyciela musi wynosić min. 1/20 wartości sumy oszacowania nieruchomości. Po drugie, ustawodawca wskazał w jakich okresach niedopuszczalne jest wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości tj. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i 90 dni po jego zakończeniu. 

Zmiany te wprowadzono Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W tym zakresie została zmieniona ustawa Kodeks postępowania cywilnego poprzez dodanie Art.  9521

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem
art. 952 (1) Kodeksu postępowania cywilnego:

Art.  9521.  [Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika]

§ 1. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela.

§ 2. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

§ 3. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości, o której mowa w § 1, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.

§ 5. Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Co istotne, powyżej wskazane zmiany zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 będą miały zastosowanie w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości. W innych wypadkach stosuje się przepisy dotychczasowe, zatem możliwe będzie wyznaczenie terminu licytacji i sprzedaż nieruchomości w tym trybie.